රවුම් කේබල් එකලස් කිරීම්

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
P1PNM14B1N1000

P1PNM14B1N1000

Amphenol

CBL ASSEMBLY 14POS M TO WIRE 1M

ගබඩාවේ ඇත: 3,875

$30.96000

P1PNM14B1N2000

P1PNM14B1N2000

Amphenol

CBL ASSEMBLY 14POS M TO WIRE 2M

ගබඩාවේ ඇත: 3,443

$34.85000

P1RNM14B1N1000

P1RNM14B1N1000

Amphenol

CBL ASSEMBLY 14POS F TO WIRE 1M

ගබඩාවේ ඇත: 2,891

$41.50000

Top