ඇගයීම් පුවරු - සංවේදක

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
IR-EK2

IR-EK2

Amphenol

INFRARED GAS SENSOR EVAL KIT

ගබඩාවේ ඇත: 373

$321.55000

EK-01

EK-01

Amphenol

DIGITAL SENSOR EVALUATION KIT

ගබඩාවේ ඇත: 586

$187.50000

ECVQ-EK3

ECVQ-EK3

Amphenol

MINIATURE CATALYTIC AND ELECTROC

ගබඩාවේ ඇත: 471

$233.28000

Top